FUNDACJA POLONIA UNION

Misją Fundacji Polonia Union są działania na rzecz Polonii i Polaków rozsianych po świecie, wsparcie repatriantów oraz integracji w społeczeństwie obywatelskim naszych rodaków po ich powrocie do Ojczyzny, budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, a także wzajemnego porozumienia oraz zbliżenia pomiędzy współczesnymi Europejczykami.

Do jakich działań/przedsięwzięć?

Wolontariusz w Fundacji Polonia Union jest jej Ambasadorem Dobrej Woli.

Do zakresu działań Ambasadorem Dobrej Woli należy:

• prowadzenie wszelkiej działalności ukierunkowanej na upowszechnianie, promowanie i informowanie organizacji i instytucji, osób fizycznych oraz odrębnych grup społecznych o celach i zakresie działań Fundacji

• prowadzenie działań skierowanych na nawiązywanie i umacnianie kontaktów terenowych

• prowadzenie działań skierowanych na uzyskanie wsparcia i pomocy na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji

• koordynacja własnych działań z Zarządem Fundacji, uzyskanie na bieżąco informacji o jej działalności, informowanie Zarządu o podejmowanych przez siebie działaniach.

Dlaczego to jest ważne?

Fundacja Polonia Union została założona w 2006 roku.

Fundacja jest instytucją skupiającą ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkich zmian i modernizacji.

Fundacja tworzy platformę, dającą młodym ludziom szanse profesjonalnego przygotowania do uczestnictwa w życiu publicznym. To również panel dla pokolenia profesjonalistów, którzy weszli w życie zawodowe po 1989 roku, celem wykorzystywania swoich doświadczeń w sprawach społecznych i przekazywania wiedzy następnym pokoleniom.

Pragniemy współpracować z ekspertami o bogatych doświadczeniach zawodowych w administracji publicznej, instytucjach kultury i sztuki, edukacji oraz szkolnictwie wyższym, liderami organizacji pozarządowych, aby głos sektora pozarządowego mocniej przyczyniał się do rozwoju kraju.

Nasze działania kierujemy na współpracę z Polonią i Polakami poza granicami kraju, wsparcie repatriantów oraz Polaków na emigracji zarobkowej, budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw.

Skupiamy się na sprawach dotyczących ochrony praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka oraz rozwoju demokracji, nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych, promocji kultury i sztuki.

Szczególną pomocą obejmujemy dążenia do odzyskania obywatelstwa osób pochodzenia polskiego spoza granic kraju ze względu na ich polskie korzenie, zgodnie z zasadą prawa krwi. Nowe możliwości w tym zakresie otwierają przepisu ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim, która w życie weszła w sierpniu 2012r. po uprzednim rozpatrzeniu przez Trybunał Konstytucyjny. Ustawa ta wprowadziła dotychczas polskiemu prawu nieznane dwie nowe instytucje odzyskania obywatelstwa polskiego: w drodze uznania za obywatela bądź przywrócenia obywatelstwa. Przepisy te dotyczą osób pochodzenia polskiego bez względu na miejsce i kraj ich zamieszkania. Wprowadzenie w życie tych przepisów stało się możliwe dzięki determinacji i konsekwentnym działaniom podjętym przez naszą Fundacją.

Promowanie polskiej kultury, tradycji i sztuki, przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski, ukazuje element wielopłaszczyznowego przenikania się kultur wielu narodów. Pokłosiem współpracy w tym temacie z innymi instytucjami są organizowane przez nas spotkania edukacyjno-kulturalne, muzyczno-literacko-plastyczne, tematycznie inne wydarzenia i imprezy, prezentacje i wystawy dzieł sztuki autorstwa malarzy i artystów z Polski i Europy.

Podejmujemy działalność międzynarodową na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego oraz obopólnego szacunku i głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

W zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami statutowymi, Fundacja współdziała z organami władzy publicznej oraz innymi instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, instytucje, firmy oraz organizacje społeczne w Polsce i za granicą.

Zadania dla wolontariusza:

• sporządzanie wniosków, podań, pism procesowych w zakresie pomocy w dopełnianiu wszelkich formalności osobom polskiego pochodzenia, chcącym uzyskać lub odzyskać obywatelstwo polskie a także cudzoziemcom w zakresie uregulowania spraw formalnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na osiedlenie się oraz pobyt w Polsce; reprezentowanie w tych sprawach osób zainteresowanych przed urzędami, organami i instytucjami publicznymi

• opracowanie i sporządzenie ofert zlecenia i realizacji zadań publicznych, pism oraz innych materiałów, m.in. kalkulacji, uzasadnień, opisów, materiałów graficznych dotyczących organizacji konferencji, seminariów oraz spotkań edukacyjno-kulturalnych, historyczno-artystycznych oraz tematycznie innych wydarzeń

• przygotowanie, opracowanie materiałów graficznych i tekstowych niezbędnych dla prowadzenia strony internetowej Fundacji oraz jej profili na stronach partnerów a także profili Fundacji w mediach społecznościowych Fundacji, opracowanie informatyczne materiałów, bieżąca aktualizacja tych danych

• współudział w akcjach w zakresie ochrony praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju demokracji, budowania wspólnoty wszystkich Polaków

• praca biurowa, sporządzenie pism, dokumentów, praca z korespondencją

Kogo szukamy?

Cenimy różnorodność i pasję. Szukamy kandydatów zmotywowanych do ciągłego rozwoju intelektualnego. Rozpoczynając pełnienie funkcji Ambasadora Dobrej Woli dołączasz do grupy ludzi proaktywnych, dlatego ważne jest, abyś stawiał sobie wysoko poprzeczkę i potrafił szukać nowych ścieżek własnego rozwoju. Naszych wolontariuszy rekrutujemy bardzo starannie, ponieważ chcemy zapewnić im jak najlepszą opiekę i program pracy dopasowany do indywidualnych zainteresowań, potrzeb, a także preferencji czasowych. Zależy nam, żeby Twoja praca była na najwyższym poziomie.

Opis procesu rekrutacji:

W Fundacji Polonia Union wolontariat ma swoją nazwę. Osoba która przystąpiła do Fundacji jako wolontariusz staję się Ambasadorem Dobrej woli Fundacji. Zakres działalności Ambasadora określa Regulamin Ambasadora Dobrej Woli.

Osoba występująca o status Ambasadora Dobrej Woli Fundacji wypełnia Oświadczenie Ambasadora Dobrej Woli i wraz z załączonym zdjęciem przekazuję do biura Fundacji. Następnie z każdym kandydatem indywidualnie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjną. Po zakwalifikowaniu osoby da pełnienia funkcji wolontariusza z każdym z nich zostanie zawarta umowa o wykonywanie świadczeń wolontariackich.

Po zakończeniu powyższej procedury oraz pozytywnym zakwalifikowaniu kandydata i zawarciu umowy, wolontariusz otrzymuję Legitymację Ambasadora Dobrej Woli Fundacji Polonia Union.

Kontakt:

ul. Marszałkowska 115 lok. 349

E-mail: poloniaunion@gmal.com

Kom: 533 079 075

Kategorie: 
dorośli
młodzież
dzieci
inne