O wolontariacie

Co to jest wolontariat?

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu definiuje wolontariat jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie. 

Kim jest wolontariusz?

WOLONTARIUSZ to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, czyli każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne. Zasady wykonywania tych świadczeń określone są w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami.

Wolontariuszy spotkać możemy w placówkach opiekuńczych (np. domach dziecka, domach pomocy społecznej), w hospicjach, ale także w instytucjach kultury (np. muzeach),  czy schroniskach dla zwierząt. Wspierają oni różnorodne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji, sportu, ekologii, współpracy międzynarodowej i wiele innych podmiotów.

Kto może być wolontariuszem?

W zasadzie każdy, kto chce dzielić się z innymi swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą, jak też swoim czasem, może zostać wolontariuszem. Poza specyficznymi sytuacjami, w których istnieją odrębne przepisy wymagające posiadania określonych kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań odpowiednich do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, wystarczą gotowość do dzielenia się i otwartość na innych oraz na uczenie się.  

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Choć za swoje świadczenia wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia finansowego, otrzymuje szansę na samorealizację i rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji.
Więcej można przeczytać o tym w artykule:
"Wolontariat - wsparcie i rozwój innych czy samego siebie" autorstwa Barbary Kowalewskiej, współpracującej z SGH psychoterapeutki i trenerki umiejętności społecznych, wieloletniej wolontariuszki pracującej na rzecz osób społecznie wykluczonych.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i do dołączenia do grona wolontariuszy!